ملکه ی اینستاگرام در جنگی ۹ روزه از یک تخم مرغ شکست خورد

ملکه ی اینستاگرام در جنگی ۹ روزه از یک تخم مرغ شکست خورد
داستان تخم مرغ رکورد دار اینستاگرام و حقایق پشت این پست ...