پدرخوانده طور در انیمیشن ایران ، سروش رضایی در سرزمین سوریلند

پدرخوانده طور در انیمیشن ایران ، سروش رضایی در سرزمین سوریلند
توضیح مختصری از ابتدا تا زمان حال سوریلند